Dla nas najważniejsza jest aktywność każdego dziecka we wszystkich możliwych jej formach. Celem tej aktywności są działania zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności zgodnej z osobistymi potrzebami i aspiracjami dzieci.

Wychowanie przedszkolne w Akademii ArcyMalce opieramy na programie „RAZEM W PRZEDSZKOLU” (WSiP), który jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN (Dz. U. Nr 4 poz. 17, rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2009).

„Razem w przedszkolu” to tytuł programu, a zarazem hasło, które wyznacza miejsce i funkcję, jaką pełnią osoby znaczące wobec dziecka. Zakładamy, że grupa przedszkolna jest wspólnotą osób uczących się i każde dziecko ma być w niej aktywne. Wspomagamy dzieci w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym, estetycznym i etycznym tak, aby przygotować je do późniejszej nauki w szkole.

Treści w programie zostały dobrane i dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i podzielone na grupy wiekowe. Koncentrują się wokół pojęć: przestrzeń, czas, liczba, przyczynowość. W złożeniach programu zadaniem nauczyciela jest włączenie dzieci w dorobek kulturowy, towarzyszenie mu w rozwoju, budzenie zainteresowań, współtworzenie wiedzy o świecie i samym sobie, aktywna współpraca ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.

Realizując program wychowania przedszkolnego wykorzystujemy elementy wielu atrakcyjnych metod wspierających aktywność, samodzielność, zachęcających do twórczych poszukiwań, pozwalających na ukazaniu zalet i walorów każdego dziecka.Są to przede wszystkim:

  1. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne (celem tej metody jest poprzez ruchu osiągnięcie wewnętrznego spokoju, uświadomienie sobie własnej wartości, odprężenie się, zrelaksowanie, a także rozwijanie wzajemnych kontaktów i porozumiewanie się poprzez ćwiczenia.)
  2. Plan Daltoński (umożliwia dostosowanie nauki do tempa i rzeczywistych możliwości dziecka, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania, ale przede wszystkim budzi inicjatywę i samodzielność dziecka zarówno w działaniu jak i myśleniu.)
  3. Pedagogika Zabawy Klanza (włącza do nauczania i wychowania metody kreatywne, aktywizujące, pobudzające emocje i wyobraźnię, z przełożeniem ich na takie sytuacje, w których dziecko może bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony)
  4. Metoda Wspierania Rozwoju „Terapia Bajką”
  5. Edukacja matematyczna według Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej(Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci  i dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole)
  6. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz (kształci prawidłową lateralizację, orientację w przestrzeni i w schemacie ciała. Koordynuje czynności wzrokowo – słuchowo – ruchowe oraz usprawnia i harmonizuje wszystkie funkcje psychomotoryczne)