REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022

Ze względu na sytuację epidemiczną w przedszkolu w tym roku nie odbędą się Drzwi Otwarte.

Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Dopiewo odbywa się w tym roku w dniach 01 – 08 marca

Zasady przyjęć dzieci do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego określa Art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) . W myśl tych przepisów do w/w placówek przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe.

Art.131.

1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust.1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3.Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dopiewo:

1. Dziecko rodziców/opiekunów pracujących i nieprzebywających na urlopie wychowawczym:

2. oboje rodziców/opiekunów pracujących – 3 pkt.

3. jeden rodzic/opiekun pracujący – 1 pkt.

4. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru – 5 pkt.

5. Dziecko z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej, bądź pozostającej pod opieką ośrodka pomocy społecznej – 2 pkt.

6. ze względu na preferencję:

a) za pierwszą preferencję w przedszkolu zlokalizowanym w strefie zamieszkania zgodnie z poniższą tabelą – 5 pkt

b) za pierwszą preferencję w przedszkolu zlokalizowanym poza strefą zamieszkania – 3 pkt

c) za drugą preferencję, bez względu na lokalizację – 1 pkt

Kryterium określone pkt 5 jest spełnione, jeśli dziecko zamieszkałe w sołectwach wymienionych w kolumnie 1 aplikuje do przedszkola zlokalizowanego w strefie zamieszkania w kolumnie 2

Miejsce zamieszkania dziecka (sołectwo) Strefa zamieszkania (sołectwo)
KOLUMNA 1 KOLUMNA 2
Dąbrowa Dąbrowa, Skórzewo
Dąbrówka Dąbrówka, Palędzie, Dopiewiec
Dopiewiec Dopiewiec, Dopiewo
Dopiewo Dopiewo
Konarzewo Dopiewo, Konarzewo
Gołuski Dąbrówka, Dopiewiec, Palędzie
Palędzie Dąbrówka, Dopiewiec, Palędzie
Skórzewo Dąbrowa, Skórzewo
Trzcielin Dopiewo, Konarzewo
Zakrzewo Dąbrowa, Skórzewo, Zakrzewo
Więckowice Więckowice

7. Dziecko rodziców/opiekunów rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Dopiewo:

a) oboje rodziców/opiekunów – 4 pkt;

b) jeden rodzic/opiekun – 1 pkt.

8. W przypadku, gdy kandydaci uzyskają równą liczbę punktów, a ich ilość jest większa od ilości wolnych miejsc w przedszkolu, kryterium rozstrzygającym jest wiek dziecka. Kwalifikacja rozpoczyna się od najstarszych dzieci, uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt

Rekrutacja do przedszkola odbędzie się za pośrednictwem systemu internetowego:

https://nabor.pcss.pl/dopiewo

Na stronie tej znajduje się wniosek zgłoszenia dziecka.

Rodzic, prawny opiekun, wypełniając wniosek ma prawo wybrać trzy placówki, szeregując je według własnych preferencji. Placówka pierwsza będzie placówką tzw. pierwszego wyboru. Po wypełnieniu wniosku elektronicznego i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, wygenerowany dokument należy wydrukować, dokładnie przeczytać, podpisać i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru. Dokumenty rekrutacyjne można składać do przedszkola w następujący sposób:

1. Bezpośrednio poprzez system NABÓR

2. poprzez wysłanie skanu podpisanego wniosku wraz z załącznikami na adres mailowy przedszkola (w naszym przedszkolu: [email protected]). W tytule maila proszę wpisać ”rekrutacja, imię i nazwisko dziecka”

W takim przypadku, w późniejszym terminie, trzeba będzie dostarczyć oryginał wniosku osobiście do placówki.

3. poprzez złożenie podpisanego i wypełnionego wniosku wraz z załącznikami w formie papierowej, w zaklejonej kopercie, w wyznaczonych godzinach w przedszkolu pierwszego wyboru do przygotowanej skrzynki.

W naszym przedszkolu zostanie udostępniona skrzynka podawcza, w której należy umieścić zamkniętą kopertę z dokumentami. Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa.

Dokumenty dostarczać można w terminie rekrutacji:

w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7.00 – 10.00

we wtorki i czwartki w godzinach 14.00 – 17.00

Podczas rozpatrywania poprawności złożonych wniosków, Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym przez siebie terminie.

UWAGI:

– przy rekrutacji NIE jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,

– proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wypisać wszystkie wybrane przez siebie placówki – każdy Rodzic zobowiązany jest do wybrania trzech placówek

– w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

W bieżącym roku harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym został zawarty w Zarządzeniu Nr 247/2020 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 30.11.2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Dopiewo na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Dopiewo w roku szkolnym 2021/2022

l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie
wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
01.03.2021 – 08.03.2021 06.4.2021 – 09.04.2021
2 Weryfikacja
przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
09.03.2021 – 12.03.2021 12.04.2021 – 14.04.2021
3 Podanie
do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
15.03.2021 godzina 12.00 15.04.2021 godzina 12.00
4 Potwierdzenie
przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia
Do 19.03.2021 Do 19.04.2021
5 Podanie
do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
22.03.2021 godzina 12.00 21.04.20210 godzina 12.00

W terminie od 24.03.2021 do 31.03.2021 Wójt Gminy Dopiewo wskaże rodzicom dzieci, które nie zostały przyjęte do wybranych placówek miejsce w innej placówce na terenie Gminy.

Procedura odwoławcza

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

W terminie do 3 dni od dnia złożenia przez rodzica /opiekuna prawnego wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

Rodzic/ opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.