REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2020/2021

Serdecznie zapraszamy w marcu na Drzwi Otwarte w naszym przedszkolu  – dokładny termin zostanie podany wkrótce. 

Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Dopiewo odbywa się w tym roku w dniach 30 marca – 14 kwietnia

Zasady przyjęć dzieci do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego określa Art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) . W myśl tych przepisów do w/w placówek przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe.

Art.131.

1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust.1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3.Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dopiewo:

1. Dziecko rodziców/opiekunów pracujących i nieprzebywających na urlopie wychowawczym:

2. oboje rodziców/opiekunów pracujących – 3 pkt.

3. jeden rodzic/opiekun pracujący – 1 pkt.

4. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru – 3 pkt.

5. Dziecko z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej, bądź pozostającej pod opieką ośrodka pomocy społecznej – 2 pkt.

6. Dziecko z pierwszej preferencji – 5 pkt.

7. Dziecko rodziców/opiekunów rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Dopiewo:

8. oboje rodziców/opiekunów – 4 pkt;

9. jeden rodzic/opiekun – 1 pkt.

10. Dzieci zamieszkałe blisko przedszkola – zgodnie z załącznikiem nr 1 – 3 pkt.

Rekrutacja do przedszkola odbędzie się za pośrednictwem systemu internetowego: 

https://nabor.pcss.pl/dopiewo

Na stronie tej znajduje się wniosek zgłoszenia dziecka.

Rodzic, prawny opiekun, wypełniając Wniosek zgłoszenia ma prawo wybrać trzy placówki, szeregując je według własnych preferencji. Placówka pierwsza będzie placówką tzw. pierwszego wyboru. Po wypełnieniu wniosku elektronicznego i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, wygenerowany dokument należy wydrukować, dokładnie przeczytać, podpisać i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru. Dokumenty rekrutacyjne można składać do przedszkola w dwojaki sposób:

1. poprzez wysłanie skanu podpisanego wniosku wraz z załącznikami na adres mailowy przedszkola (w naszym przedszkolu: [email protected]). W tytule maila proszę wpisać ” rekrutacja, imię i nazwisko dziecka”

W takim przypadku, w późniejszym terminie (dziś jeszcze nieokreślonym), trzeba będzie dostarczyć oryginał wniosku osobiście do placówki.

2. poprzez złożenie podpisanego i wypełnionego wniosku wraz z załącznikami w formie  papierowej, w zaklejonej kopercie, w wyznaczonych godzinach w przedszkolu pierwszego wyboru do przygotowanej skrzynki.

W naszym przedszkolu zostanie udostępniona skrzynka podawcza, w której należy umieścić zamkniętą kopertę z dokumentami. Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa.

Dokumenty dostarczać można w terminie rekrutacji:

w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7.00 – 10.00

we wtorki i czwartki w godzinach  14.00 – 17.00

Podczas rozpatrywania poprawności złożonych wniosków, Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym przez siebie terminie.

UWAGI:

– przy rekrutacji NIE jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,

– proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wypisać wszystkie wybrane przez siebie placówki – każdy Rodzic zobowiązany jest do wybrania trzech placówek

– w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

W bieżącym roku harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym został zawarty w Zarządzeniu Nr 139/2019 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 20.12.2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Dopiewo na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Dopiewo w roku szkolnym 2020/2021

Lp.


Rodzaj
czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie
wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

30.03.2020-
14.04.2020

25.05.2020-
29.05.2020

2

Weryfikacja
przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

 

15.04.2020-
23.04.2020

01.06.2020-03.06.2020

3

Podanie
do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

24.04.2020
godz. 12.00

04.06.2020
godz. 12.00

4

Potwierdzenie
przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

 

Do
05.05.2020

Do
10.06.2020

5

Podanie
do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

08.05.2020
godz. 12.00

15.06.2020
godz. 12.00

 W terminie od 11.05.2020 do 22.05.2020 Wójt Gminy Dopiewo wskaże rodzicom dzieci, które nie zostały przyjęte do wybranych placówek miejsce w innej placówce na terenie Gminy.

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica /opiekuna prawnego wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

Rodzic/ opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Informujemy, że w roku 2020 obowiązujące będą kryteria rekrutacji do przedszkoli określone w Uchwale Nr XVI/194/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Dopiewo.

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA

Do żłobka w Akademii ArcyMalce zapraszamy dzieci od 6 miesiąca życia do 3 roku. Prowadzimy rekrutację przez cały rok i przyjmujemy dzieci w miarę wolnych miejsc. Z myślą o różnych potrzebach dzieci i rodziców stworzyliśmy pakiety godzinowe, o których więcej przeczytać można w cenniku.

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji. Odpowiadamy na wszystkie maile, odbieramy telefony. Przez cały czas jest możliwość obejrzenia Akademii. Ze względu jednak na trwające w niej zajęcia prosimy uprzejmie o wcześniejsze poinformowanie nas telefonicznie.