REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2024/2025

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie rekrutacyjne w naszym przedszkolu w dniu 28 lutego o godzinie 17.00. Nasze przedszkole można obejrzeć tutaj:

https://youtu.be/feTJGGXQ9vs

Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Dopiewo odbywa się w tym roku w dniach 04 – 15 marca

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY ELEKTRONICZNIE NA ADRES rekrutacja@arcymalce.pl w terminie od 4 do 15 marca

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W GMINIE DOPIEWO
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat /art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat /art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe/.
3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego /art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. / . Brak deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu.
4. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Dopiewo.
5. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
6. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
7. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata.
8. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do trzech wybranych placówek / art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
9. Druk wniosku wraz z oświadczeniem należy wypełnić poprzez stronę: https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole, czynną od 1 marca 2023 r., a następnie przesłać drogą elektroniczną lub wydrukowane i podpisane dokumenty przez rodziców lub prawnych opiekunów złożyć w placówce pierwszego wyboru.
10. Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane w dwóch etapach.
11. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria mające jednakową wartość, wymienione poniżej w kryteriach naboru /art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
13. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli brane są pod uwagę kryteria oraz liczba punktów za kryteria, określone w Uchwale Rady Gminy Dopiewo w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli.
14. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola /art. 157 ust.1.ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
15. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor przedszkola /art. 157 ust.1.ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
16. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni / art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
17. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydata,
b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
18. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.
19. Rodzic/opiekun kandydata zakwalifikowanego składa oświadczenie woli o przyjęciu dziecka do przedszkola w formie elektronicznej lub w formie papierowej w siedzibie przedszkola.
20. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.
21. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia /art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
22. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opatrzona jest datą podania jej do publicznej wiadomości i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej /art. 158 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
23. Rodzic/opiekun dziecka może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola /art. 158 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
24. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym /art. 158 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
25. Rodzic/opiekun dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej /art. 158 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
26. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców /art. 158 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
27. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
28. Dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola Wójta Gminy. W tym przypadku Wójt jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole /art. 31 ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
29. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza dyrektor przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami /art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Dopiewo mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dotyczącego dzieci zamieszkałych w gminie dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Dopiewo przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria obowiązujące przy rekrutacji dzieci z Gminy Dopiewo.
30. Do postępowania uzupełniającego stosuje się powyższe zasady i kryteria rekrutacyjne.
31. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Dopiewo
w roku szkolnym 2024/2025

l.p. Rodzaj czynności Termin w postepowaniu rekrutacyjnym Wskazanie rodzicom innej placówki przez Wójta Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 04.03.2024 r. – 15.03.2024 r. od

11.04.2024 r. –

do

23.04.2024 r.

29.04.2024 r. –

08.05.2024 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola. 18.03.2024 r. –

25.03.2024 r.

09.05.2024 r. –

16.05.2024 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 27.03.2024 r. godz. 12.00 20.05.2024 r.

godz. 12.00

4. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do

08.04.2024 r.

do

24.05.2024 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 10.04.2024 r. godz. 12.00 27.05.2024 r.

godz. 12.00

Kryteria naboru
– na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe o jednakowej wartości:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

– na drugim etapie postępowania komisje rekrutacyjne uwzględnią kryteria przedstawione poniżej:
1) dziecko rodziców/opiekunów pracujących, wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczących się w trybie dziennym, prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą i nieprzebywających na urlopie wychowawczym:
a) oboje rodziców/opiekunów spełniają powyższe kryterium – 3 pkt.
b) jeden rodzic/opiekun spełnia powyższe kryterium – 1 pkt
2) dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu/zespole szkół pierwszego wyboru – 5 pkt.
3) dziecko z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej, bądź pozostającej pod opieką ośrodka pomocy społecznej – 2 pkt.
4) dziecko za wybór przedszkola według preferencji:
a) za pierwszą preferencję w przedszkolu zlokalizowanym w strefie zamieszkania, zgodnie z załącznikiem nr 1 – 5 pkt.
b) za pierwszą preferencję w przedszkolu zlokalizowanym poza strefą zamieszkania – 3 pkt.
c) za drugą preferencję, bez względu na lokalizację przedszkola – 1 pkt
5) dziecko rodziców/opiekunów rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Dopiewo:
a) oboje rodziców/opiekunów – 4 pkt.
b) jeden rodzic/opiekun – 1 pkt
6) w przypadku gdy kandydaci uzyskają równą liczbę punktów, a ich liczba jest większa od liczby miejsc, kryterium rozstrzygającym jest wiek. Kwalifikacja rozpoczyna się od najstarszych dzieci, uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt

Załącznik nr 1

Miejsce zamieszkania dziecka (sołectwo) Strefa zamieszkania (sołectwo)
KOLUMNA 1 KOLUMNA 2
Dąbrowa Dąbrowa, Skórzewo
Dąbrówka Dąbrówka, Dopiewiec, Palędzie
Dopiewiec Dopiewiec, Dopiewo
Dopiewo Dopiewo
Konarzewo Dopiewo, Konarzewo
Gołuski Dąbrówka, Dopiewiec, Palędzie
Palędzie Dąbrówka, Dopiewiec, Palędzie
Skórzewo Dąbrowa, Skórzewo
Trzcielin Dopiewo, Konarzewo
Zakrzewo Dąbrowa, Skórzewo, Zakrzewo
Więckowice Więckowice

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa powyżej, to:

1) oświadczenie rodzica/opiekuna o spełnianiu warunków rodziny wielodzietnej
2) oświadczenie rodzica/opiekuna o niepełnosprawności kandydata
3) oświadczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców/obojga rodziców kandydata
4) oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata
5) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
6) oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą
7) oświadczenie rodziców/opiekunów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu i nieprzebywaniu na urlopie wychowawczym lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego
8) oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo w przedszkolu pierwszego wyboru kandydata /w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego dotyczy również dziecka uczęszczającego do szkoły/
9) zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu zasiłków lub udokumentowana trudna sytuacja rodzinna wraz z oświadczeniem rodziców/opiekunów
10) oświadczenie rodziców/opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych, za poprzedni rok podatkowy, w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Dopiewo

Do pobrania:

Oświadczenie woli